Alba Marí i López i Jesús Sánchez Loro han estat designats delegats de la consellera de Salut, Alba Vergés, per coordinar les actuacions en matèria social als centres de caràcter residencial de les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran, respectivament. Sánchez és, des del 2014, director de la Residència Sociosanitària de Puigcerdà. Infermer per la UAB, té formacions de postgrau en infermeria comunitària, direcció de centres residencials i urgències extrahospitalàries.
Pel que fa a Alba Marí, és llicenciada en Medicina (UdL) i compta amb formació en salut pública i gerontologia clínica. 
Ambdós han assumit així les funcions que s'han de dur a terme de forma coordinada amb les actuacions sanitàries que correspon exercir a les persones titulars de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut. Aquestes es concreten, principalment, en portar a terme les actuacions necessàries per millorar la direcció i gestió dels centres residencials, valorar la idoneïtat del nombre de professionals de cura i atenció social i la seva formació o l'adequació dels espais alternatius per a l'atenció de les persones residents en cas que siguin necessaris trasllats a altres dispositius per insuficiència de la capacitat de les residències. També s'encarregaran d'adoptar i desplegar qualsevol altra mesura en el territori no estrictament sanitària que sigui competència de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat.
La designació dels coordinadors en aquest àmbit es va fer efectiva a finals d'abril, a partir de l'aprovació del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adscriu al Departament de Salut la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, atesa la necessitat d'establir mesures organitzatives per tal de protegir la salut de la població que viu en centres residencials de la infecció de la COVID-19.