La Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà ha acordat sol·licitar una pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Institut català d’assistència i serveis socials i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la prestació del Servei CDIAP durant l’any 2021. Aquest any el servei complirà 20 anys.
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç ha augmentat un 77% les seves atencions des del 2016. Durant l’any 2019 ha atès 94 infants. El CDIAP és un servei social públic d’atenció especialitzada que compta amb diferents especialitats. Coordina actuacions assistencials i preventives per infants fins a 6 anys amb algun trastorn en el desenvolupament o en situació de risc de patir-lo.
La Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà es reuneix cada setmana per videoconferència. En la darrera sessió també ha acordat sol·licitar a l’Estat Espanyol que torni a descentralitzar la presa de decisions i retorni competències al Govern de Catalunya.