L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha convocat 3 places d’agent de la policia local. La convocatòria s’obre per tal de cobrir vacants, bàsicament d’agents que es jubilen. Així doncs, en cap cas s’amplia el cos. L’accés a aquestes places és per sistema d’oposició lliure com a funcionari de carrera. Els requisits per aspirar a concursar per aquestes places són, entre d’altres, tenir nacionalitat espanyola; estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. També cal haver complert 18 anys i no passar dels 55. No es pot haver estat condemnat per cap delicte, patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic. Cal tenir una alçada mínima d’1,60 per les dones i d’1,65 pels homes, estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B i tenir compromís per portar armes.