El grup municipal de Compromís X La Seu ha proposat a la darrera Junta de Govern la constitució del registre municipal de solars sense edificar de La Seu d’Urgell. En aquest registre s'hi haurien d’inscriure aquelles finques que han estat objecte d'una declaració d'incompliment de l'obligació d'edificar. També aquells edificis objecte d'un expedient de ruïna derivat d'un incompliment del deure de conservació i rehabilitació una vegada transcorreguts 2 anys sense que el propietari els substitueixi o rehabiliti. L'objectiu últim seria incrementar el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge per destinar a la política d'habitatge municipal. D’aquesta manera, Compromís vol incentivar l'edificació dels solars i la realització d'obres de manteniment, evitar la retenció especulativa de solars i possibilitar la renovació i la consolidació del sòl urbà.