La Fundació Integra Pirineus i l’associació ASPID, pertanyent al grup Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”, han signat un conveni de col·laboració per dur a terme accions destinades a afavorir la incorporació al món laboral de les persones amb risc d’exclusió de l’Alt Urgell. El conveni estipula que ASPID facilitarà les ofertes laborals que no han pogut ser cobertes pel grup Incorpora i que s’adeqüin a l’àmbit de l’Alt Urgell i a les persones ateses per part de la Fundació Integra Pirineus. Així mateix, ASPID enviarà el perfil seleccionat, prèviament rebut per la fundació, a l’empresa generadora de l’oferta laboral. Serà aquesta última qui determinarà la seva admissió o no en el procés de selecció. A més, facilitarà a la fundació l’accés a les activitats organitzades pel programa “Incorpora” de l’Obra Social “la Caixa” al territori. De la seva banda, la Fundació Integra Pirineus garantirà que les persones proposades com a candidates segueixin un itinerari d’inserció i disposin d’un tècnic de referència, que serà l’interlocutor amb ASPID. També enviarà el currículum de les persones candidates i comunicarà a ASPID el resultat del seguiment que es faci amb la persona que s’insereixi en una de les ofertes gestionades per l’entitat.

El Pirineu avui