Unicef i el Centre de Recerca Sociològica (CRES) han fet públics els resultats de l'Observatori de la Infància del 2018, que evidencien que la situació econòmica d'algunes famílies va a pitjor.

En concret, els menors en llars amb privacions materials severes han passat, entre el 2015 i el 2018, de l'1,5% al 4,1%. Aquest indicador s'obté de les famílies que asseguren que pateixen quatre de les nou privacions materials que es demana als enquestats. 

L'indicador que més puja és el de les llars que no es poden permetre anar de vacances una setmana fora d'Andorra, que passa del 34% el 2015 al 42%. Pel que fa a les famílies que reconeixen dificultats per pagar l'hipoteca o el lloguer, de moment no s'observen variacions, ja que tal com ha indicat el director del CRES, Joan Micó, l'augment dels preus del lloguer no afecta tothom per igual, només aquells que estan buscant un nou habitatge.
Les privacions que pateixen més són no poder-se permetre una despesa imprevista de 400 euros, que arriben al 26,6% o una despesa de 700%, amb un 45%.

Parlen al vídeo: MARTA ALBERCH, DIRECTORA UNICEF - JOAN MICÓ, DIRECTOR CRES

El Pirineu avui