El canvi climàtic afectarà significativament l’agricultura de l’Alt Pirineu i Aran fent penetrar d’una manera evident el clima mediterrani sec cap a les valls més frescals en l’horitzó 2030-2050. Així ho posa de manifest el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya fet per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Les conclsions d’aquest estudi apunten que l'economia agrària de l'Alt Pirineu i l'Aran haurà de canviar l'enfoc productiu cap a l'alimentació humana i la pastura extensiva per adaptar-se al canvi climàtic. El rigor dels hiverns serà menor i els dies de gelada es reduiran dràsticament a tot l’àmbit. Els estius, en canvi, seran més llargs, calorosos i, especialment, secs. Actualment els ingressos bruts del sector agrícola al Pirineu s’estimen en 84,3 M€ i en l’escenari 2030-50 hi haurà una reducció estimada d’ingressos del 8,9%. Evitar aquest impacte negatiu ha de ser el motor que impulsi un canvi que haurà de ser especialment important a les grans zones de l’àmbit on no hi podrà arribar o no està previst que hi arribi el regadiu.
Per tant, la diversificació real de cultius hauria de produir-se als secans, on el marge de maniobra serà molt més petit que a les zones de regadiu. En aquests espais, els cultius de tipologia mediterrània –com la vinya, l’olivera, i els cereals– i alguns fruiters de poques demandes hídriques seran els més afavorits. Per contra, alguns cultius tradicionals del secà pirinenc, com ara la patata, patiran una forta regressió, o d’altres de nova implantació, com ara la pomera o la perera, hauran de fer-se un lloc als espais de regadiu i competir amb farratges, horta o d’altres productes que poden tenir un major valor afegit. En aquest sentit, el canvi climàtic pot ser el desllorigador per iniciar una modificació a fons de l’economia agrària de l’Alt Pirineu i Aran que s’hauria de basar en l’increment de la pastura extensiva als prats alpins i a les zones no agrícoles de les valls com a garantia per alliberar pressió sobre el sòl agrícola i revertir la tendència a l’embosquinament i a la pèrdua de biodiversitat associada.

El Pirineu avui