CaixaBank obté un benefici de 970 milions (-2,6%) i reforça la seva posició com l’entitat líder en banca minorista del mercat espanyol

  • L’entitat augmenta el seu lideratge en banca de particulars els últims dotze mesos i assoleix una quota de penetració del 29,5% (+120 punts bàsics) i del 25,7% com a banc principal (+170 punts bàsics), segons la consultora FRS Inmark.
  •  El resultat abans d’impostos arriba als 1.314 milions (+45,2% respecte del mateix període del 2015). El resultat net atribuït al negoci bancari i d’assegurances, excloent-ne l’activitat immobiliària i les participades, puja a 1.374 milions.
  •  L’evolució de la cartera sana de crèdit confirma la tendència de recuperació, amb un creixement del 0,3% el 2016, gràcies a la sòlida millora de la nova producció del crèdit, especialment el de consum, que creix un 44% en la variació interanual.
  • Els últims 3 anys, la ràtio de morositat ha baixat 4,1 punts percentuals, fins a situar-se en el 7,1%. En el mateix període els saldos dubtosos s’han reduït en un 46% (12.909 milions).
  • En un context de tipus d’interès en mínims i de volatilitat en els mercats, el marge brut puja a 5.939 milions d’euros (-6,6%). El marge d’explotació millora un 2,7% i arriba als 2.821 milions d’euros.
  • Les despeses d’explotació recurrents cauen un 2,2% després de l’esforç per racionalitzar i contenir els costos. Durant el trimestre s’han registrat 121 milions de costos extraordinaris associats a l’acord laboral que es va assolir el 29 de juliol passat.
  •  Significativa reducció de les pèrdues per deteriorament d’actius financers i altres provisions (-33,3%), després de les menors dotacions per a insolvències, amb un descens del cost del risc de fins al 0,42% (-40 punts bàsics els últims dotze mesos).
  •  La cartera d’actius adjudicats nets disponibles per a la venda, amb una cobertura del 58,1%, se situa en els 7.071 milions i es redueix per tercer trimestre consecutiu. La comercialització d’immobles arriba als 1.863 milions els últims 12 mesos, amb resultats positius en les vendes des del quart trimestre del 2015.
  •  L’entitat manté la seva fortalesa en capital, amb un Common Equity Tier61 (CET1) fully loaded del 12,6%, impactat en +98 punts bàsics després de la col·locació privada d’accions pròpies amb l’objectiu de reforçar la solvència en el marc de l’OPA sobre el BPI.

Parlen al vídeo: GONZALO GORTÁZAR, Conseller delegat CaixaBank

El Pirineu avui